ראשי / תקנון

תקנון

תנאי השימוש

 

א.     כללי

1.      ברוכים הבאים לאפליקציה/ אתר האינטרנט שקרוי Find Car אשר בבעלות חברת גובו מערכות מידע מקוון בע"מ בע"מ (להלן: "החברה").

2.      חברת גובו מערכות מידע מקוון בע"מ מעניקה, באמצעות האתר, מידע כללי על כלי רכב בטרם קנייתם לרבות: מפרט טכני, מידע מחברות ביטוח אודות עבר הרכב, בדיקת שעבודים כאשר חלק מהמידע הינו ללא עלות וחלקו ניתן לרכישה בתשלום והכל בכפוף  להוראות תקנון זה.

3.      השימוש באתר מעיד על אישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים ומקבל אותם ללא כל סייג או תנאי.

4.      הנך מאשר ומסכים כי בעצם הרשמתך לאתר ושימושך בשירות, גילך הנו  מעל 18 שנה, וכן הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. כמו כן, הנך מתחייב ומצהיר כי במידה והנך מייצג חברה או ישות משפטית אחרת, הנך מוסמך להתקשר בהתחייבויות מטעמה וכי יש בידיך את הסמכות לחייב את החברה ו/או את הישות המשפטית בתנאי השימוש. למען הסר ספק, השימוש בביטויים "אתה" ו/או "הנך" ו/או "שלך" חלים על החברה ו/או הגוף המשפטי אותו אתה מייצג.

5.      בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

6.      הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר משמש כפלטפורמה אשר מלקטת נתונים מאתרים שלישיים לרבות מאתי מידע ממשלתיים וכי המוצרים אשר נמכרים באתר נמכרים ומסופקים על ידי אותם צדדים שלישיים והם אינם בשליטת החברה ולחברת גובו מערכות מידע מקוון  בע"מ אין כל אחריות על בקשר לנתונים אשר ימסרו למשתמש בין אם ניתנו בתשלום ובין אם לאו.

ב.      הגדרות

1.      "האתר" – לצורך נוחיות האפליקציה תיקרא אתר, כאשר השימוש בה תעשה במספר אתרים מהם יהיה קישור לאפליקציה או באמצעות API 

2.      "החברה" – גובו מערכות מידע מקוון בע"מ.

3.      "השרות", "השרותים" – השירותים הניתנים באתר באמצעות חברת גובו מערכות מידע מקוון בע"מ.

4.      "דו"ח כללי"- באתר החברה ניתן לקבל מידע בסיסי אודות רכבים ללא עלות לדוגמת מפרט טכני של הרכב.

5.      "דו"ח בתשלום"-  החברה מציעה למשתמש להזמין כנגד תשלום כספי, דו"ח נתונים בקשר לבחינת רכב יד שנייה הכולל את הנתונים המפורסמים באתר בהתאם לסל המוצרים אשר יוצע על ידי החברה ויכול שישתנה מעת לעת.

ג.       שם משתמש וטופס הזמנה

1.            כתובת הדואר של המשתמש תהיה אמצעי הזיהוי של חשבון המשתמש באתר ובשירותים הניתנים וזאת באמצעות טופס הזמנה אשר יכלול את הפרטים הרלוונטיים בהתאם לסוג המוצר.

ד.      השרותים

1.      מתן השירותים מתחלק לשתי קטגוריות, האחת קבלת דו"ח כללי ללא תשלום,

השנייה, הנפקת דו"ח בתשלום.

2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השרותים המוצעים או חלקם בכל עת, כל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ה.     המידע המפורסם באתר

1.      החברה מפרסמת את המידע כפי שהוא נלקח מאתרים של צדדי ג' לרבות אתרים ממשלתיים באמצעות אמצעיים טכנולוגים, ו/או כפי שפורסם באתרים שונים והיא אינה אחראית לנכונותו. מובהר כי המידע המפורסם הינו באחריות אותם צדדי ג' ואין לחברה כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר.

2.      המשתמש בעצם אישור התקנון, מותיר לחברה לשלוח אליו דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשרות.

3.      למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה בודקת את המידע המפורסם ואיננה מתחייבת לנכונותו.

ו.       שליטה ואחריות של החברה לגבי השימוש בשירותי האתר

1.      על מנת לספק את המידע באתר זה, החברה מלקטת מידע בתשלום וללא תשלום מאת אתרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים ממשלתיים והמידע אשר מפורסם על ידם הינו באחריותם ותפקיד החברה הינו לרכז את כל הנתונים לדו"ח אחד, כך שאין לחברה כל שליטה ואחריות על נכונות, איכות, בטיחות או חוקיות המידע והפרטים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים.

2.      המשתמש מצהיר כי הוא מבין ששירותי האתר והנתונים המובאים בו מוצעים ללא אחריות מאת החברה בגד AS IS והחברה אינה אחראית לנכונותו של המידע אשר נמסר על ידה ולליקויים ולשגיאות העלולים ליפול בו.

3.      מבלי לגרוע באמור לעיל, בקבלת תנאי שימוש אלו המשתמש מצהיר שידוע לו כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.

4.      האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה על המשתמש (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים ו/או נוספים, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כשמאי רכב, מכוני בדיקת רכב וכו')

5.      יובהר כי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.

6.      למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר.

7.      בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל היזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.

 

8.      החברה, לרבות בעלי מניותיה, עובדיה ומנהליה, לא יישאו באחריות לתכנים ולמידע המפורסם באתר ותפקידה הינה לרכז את הנתונים מאת צדד ג'.

ז.       מדיניות פרטיות

1.      ידוע לך והנך מסכים כי גובו מערכות מידע מקוון בע"מ בע"מ רשאית לעשות שימוש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה גם הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.

2.      מסירת מידע כנ"ל על ידי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ועל פי בחירתו, וזאת כדי להשתמש בשירותיו של האתר. מובהר כי על המשתמש למסור פרטים אמיתיים, וכי פעולות התחזות הינן אסורות על פי הדין, וייתכן שיש בפעולות אלה אף עבירות פליליות.

3.      מובהר כי בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים בהם ביקר המשתמש, החיפושים אשר ערך באתר ומשך זמן שהייתו באתר.

4.      האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. המשתמש יוכל להימנע מקבלת קבצים אלה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, אך חסימתם עלולה לגרום לכך שחלק מתכני האתר לא יהיו זמינים עבור אותו משתמש.

5.      שמירת המידע והשימוש בו- האתר רשאי לשמור במאגריו מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: סטטיסטיקה, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי, בכפוף להסכמת המשתמש. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

6.      אבטחת פרטי המשתמשים- האתר מכבד את פרטיות המשתמשים, ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה.

7.      למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתר, או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון.

8.      המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו. האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9.      העברת המידע לצדדים שלישיים- מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

9.1.   במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.

9.2.   במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה או מי מטעמו. במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר

9.3.   ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה, לרבות העברת מידע לקבלנים, נותני שירותים, יועצים וכו', לרבות חברות אחסון מידע וכיו"ב.

9.4.   אם החברה תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר - לרבות מיזוג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך.

9.5.   אם תעלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדד ג'.

10.    אתרים מקושרים
באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

11.  המידע שנאסף על ידי החברה

11.1.                    מידע אישי אשר נאסף מתוך הפרטים הדרושים להרשמה.

11.2.                    מידע אודות שימוש בשירותים באתר.

11.3.                    מידע אודות צדדים שלישיים, לרבות צילום רישיון הרכב הנבדק, ת.ז בעל הרכב הנבדק וכו'. יובהר כי מסירת המידע אודות רכב של צד ג' תיעשה נוכח הצהרתך כי בעל הרכב נתן הסכמתך למסירת המידע.

11.4.                    מידע סטטיסטי שנאסף במסגרת השימוש שלך באתר.

 

12.     זכויות יוצרים וקניין רוחני

1.      המשתמש מצהיר כי התכנים והשרותים הניתנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים. המשתמש מתחייב כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש אישי בלבד, וכי לא יפורסם מידע או שרות שניתן באתר בכל דרך ללא הסכמה מהחברה.

2.      הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני ו/או כל זכות אחרת על פי כל דין ולהמנע מפגיעה ושיבוש תכנים באתר ו/או מפגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

ט.     ניטור פעילויות ותכנים

1.      האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לנטר כל סוג פעילות ו/או תוכן של משתמשי האתר, ולחסום משתמשים לפי שיקול דעתם הבלעדי.

2.      האתר והחברה רשאים לבצע הסרה, שינוי ו/או השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

3.      משתמש שנחסם נאסר עליו להשתמש בחשבונות של אחרים או לפתוח חשבון חדש תחת פרטים של אחרים.

13.       שימוש בהתאם לחוק

1.      ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל ולתקנות. הנך מתחייב לפעול בהתאם לדין הישראלי בכל הנוגע לשימוש באתר ובשרות בכלל, ובפרט בכל הקשור במכירות פומביות באתר.

 

14.  הגבלת אחריות

1.      ידוע למשתמש כי החברה אינה מתחייבת לתפעולו התקין של האתר או השרות.

2.      החברה לא תהיה אחראית לתקלות שמקורן חבלת סייבר, כח עליון, פעולת איבה או מלחמה, פעולת טרור, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת מכל סוג, או תקלות הנובעות מחברות האשראי או מסליקת האשראי.

3.      המשתמש מתחייב בזאת שלא לפנות אל החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה ו/או דירקטורים ו/או עובדים ו/או סוכנים ו/או חברות בנות ו/או מסונפות ו/או יורשיהם ו/או מי מהם בטענות, תביעות, דרישות, פסקי דין, ונזקים מכל סוג שהוא, בין אם ידועים ובין אם בלתי ידועים, חשודים ובלתי צפויים, הנובעים מהשימוש שיעשה באתר או בשרות, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

4.      באתר מתפרסמות מעת לעת כתבות ופרסומות הכוללות תוכן ומידע מסחרי/ שיווקי המיועד לשיווק. פרסום התכנים והמידע המסחרי הכתבות האמורות אינו מהווה המלצה או הצעה מצד החברה (לרבות מי מטעמה), לרכוש ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בפרסומת

 

15.   מדיניות ביטול- דמי משתמש עבור שימוש באתר

1.      במידה ותבטל את רכישת הדו"ח לאחר שזה הונפק, מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאי להחזר כספי, נוכח העובדה כי המידע של הדו"ח סופק לך וניתן לעשות בו שימוש וכן החברה נשאה בהוצאות תשלום אגרות לצדדי ג' שחלקם אף גופים ממשלתיים אשר לא ניתן לבטל את החיוב אשר נשאה בהם עבורך.

16.    שינויים ותיקונים בתנאי השימוש

1.      ידוע למשתמש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לתקן את תנאי השימוש באתר ובשירות. החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה ויעשה שינוי ו/או תיקון בתנאי השימוש של השירות, החברה מתחייבת להודיע על כך למשתמש באמצעות דאר אלקטרוני או באמצעות הודעה בעת הכניסה לאתר, או באמצעות פרסום התנאים החדשים באתר ופרסום אודות שינויים אלה באתר.

2.      כל שינוי או תיקון יכנס לתוקף מיד עם פרסום השינוי או התיקון באתר ויחול על כל הפעולות ו/או המחדלים מיום כניסתו של השינוי לתוקף.

3.      המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ"ל. ידוע לך כי המשך שימושך בשירות לאחר פרסום השינויים ו/או התיקונים מהווה הסכמה מצידך לשינויים או תיקונים אלה.

4.      ידוע למשתמש כי עליו להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש על מנת להבין ולהכיר את תנאי השימוש החלים עליו. במידה ואינו מסכים לתנאי השימוש המתוקנים, אינו רשאי להמשיך להשתמש בשירות ועליו להימנע משימוש בשירות.  

5.      שאלות הבהרה בעניין השימוש באתר או בשירות ניתן לפנות באמצעות עמוד "צור קשר".

17.     שיפוי

1.      מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי תנאי השימוש ו/או על פי דין, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שתפר את תנאי השימוש ו/או עקב הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי על המשתמש.

18.     מקום השיפוט

1.      מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין שבינך לבין החברה ו/או האתר יהיה בבית המשפט המוסמך בעיר באר-שבע, לפי הדין הישראלי בלבד.

2.      למען הסר ספק האמור לעיל חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל.

 

אני מאשר כי קראתי את ההסכם.

 

וואטסאפ